Posts Tagged ‘การใช้ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการออกแบบ’

ผศ.ประชิด ทิณบุตร เป็นวิทยากรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ บริการวิชาการและเผยแพร่แนวคิดและความรู้เศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่ชุมชน ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท

ผศ.ประชิด ทิณบุตร นำเสนอความรู้วิจัยสู่ชุมชน โดยการเป็น […]

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Owner : Assistant Professor Prachid Tinnabutr ,Fine and Applied Arts Division,Chanderakasem Rajabhat University,Bangkok,Thailand.