Posts Tagged ‘การออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์’

ผศ.ประชิด ทิณบุตร บรรยายนำเสนอผลงานวิจัย งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2016 คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิร์ล ราชประสงค์

บรรยายนำเสนอผลงานวิจัย วันแรก  การออกแบบพัฒนาตราสัญลักษ […]

สรุปผลการวิจัยเรื่องการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท 2558

ชื่อเรื่องวิจัย เรื่องการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปล […]

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Owner : Assistant Professor Prachid Tinnabutr ,Fine and Applied Arts Division,Chanderakasem Rajabhat University,Bangkok,Thailand.