Research & Service

My Research : ผลงานด้านการศึกษาวิจัย
1.การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
2.การออกแบบกราฟิกเอกลักษณ์สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีพศ. 2552 ถึง 2554  http://sites.google.com/site/corporateidentitydesign
My Public Service : งานบริการวิชาการแก่ชุมชน
ก.โครงการที่ปรึกษาด้านการออกแบบเอกลักษณ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าแก่ชุมชน และกลุ่มผู้ประกอบการระดับ SME
-การพัฒนากราฟิกเอกลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ตำบลบ่อกรุ จังหวัดสุพรรณบุรี  http://sites.google.com/site/kasetbokhru

Owner : Assistant Professor Prachid Tinnabutr ,Fine and Applied Arts Division,Chanderakasem Rajabhat University,Bangkok,Thailand.