e-Learning Systems

e-Learning Systems คืออะไร ผศ.ประชิด ทิณบุตร

e-Learning Systems : electronic Learning Managemenet Systems A learning management system (LMS) is software for delivering, tracking and managing training. LMSs range from simple systems for managing training records to software for distributing courses over the Internet and offering features for online collaboration. In many instances, corporate training departments purchase LMSs to automate record-keeping as well as the registration of employees for classroom and online courses. Student self-service (e.g. self-registration on instructor-led training), training workflow (e.g. user notification, manager approval, waitlist management), the provision of on-line learning (e.g. Computer-Based Training, read & understand), on-line assessment, management of continuous professional education (CPE), collaborative learning (e.g. application sharing, discussion threads), and training resource management (e.g. instructors, facilities, equipment), are some of the additional dimensions to leading Learning Management Systems.

http://en.wikipedia.org/wiki/Learning_management_system ระบบการจัดการการเรียนรู้ (LMS) คือโปรแกรมระบบสำหรับการบริหารจัดการ การควบคุม การนำส่งและการติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การฝึกอบรม หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ซึ่งเดิมเริ่มมีการพัฒนาด้วยการใช้ระบบง่ายๆ สำหรับการจัดการระบบการฝึกอบรมโดยการบันทึกเนื้อหาเป็นโปรแกรม สำหรับใช้ประกอบหลักสูตรการเรียนและนำเสนอเผยแพร่ผ่านทางระบบอิน เทอร์เน็ต ซึ่งการนำเสนอให้ใช้งาน จะมีคุณลักษณะเด่นๆคือการที่ต้องอาศัยการพึ่งพาระบบการสื่อสาร และการอาศัยความร่วมมือกระทำร่วมกัน ผ่านทางระบบออนไลน์เป็นหลัก. ระบบมีส่วนประกอบที่หลากหลายรูปแบบคุณลักษณะของโปรแกรมแบบสำเร็จรูปมาให้ใช้ งาน เช่นมีระบบการบันทึก-จัดเก็บ-ค้นคืนข้อมูลแบบอัตโนมัติ อาทิเช่น    -มีการลงทะเบียนผู้เรียนในชั้นเรียน โดยจัดทำเป็นหลักสูตรเนื้อหาวิชาและกิจกรรมให้เรียนทางออนไลน์.    -ใช้ระบบบริการด้วยตนเองของผู้เรียน เช่นการลงทะเบียนด้วยตนเองในรายวิชาที่อาจารย์เปิดหรือจัดไว้ให้เรียน    -การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การฝึกอบรมตามตารางเวลา หรือตามลำดับขั้นตอนการจัดการภาระงาน โดยใช้ระบบแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้หรือผู้เรียน การแจ้งให้ผู้สอน ผู้จัดการวิชา เพื่ออนุมัติตรวจสอบและจัดดำเนินการตามลำดับก่อน-หลัง)    -การจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพิ่อให้เรียนรู้และทบทวนได้ตามอัธยาศัย -มีระบบการประเมินผลด้วยตนเอง สามารถจัดการศึกษาเรียนรู้แบบต่อเนื่องได้ (CPE),    -ใช้การเรียนรู้ร่วมกัน เช่นการอภิปรายในชั้นเรียน การบริหารจัดการทรัพยากรและการฝึกอบรมร่วมกัน เช่นใช้ทรัพยากรการเรียน สิ่งอำนวยความสะดวก วัสดุอุปกรณ์ การเรียนร่วมกันได้ -สามารถเพิ่มเติมหน่วยการเรียนหรือโมดูลเสริมเข่าในระบบด้วยกันหรือแบ่งปันได้ เป็นต้น ตัวอย่างเว็บไซต์ของระบบจัดการเรียนรู้ (Learning Managemenet Systems) ที่ผู้เขียนได้นำมาใช้แปลภาษาไทยแบะปรับประยุกต์ใช้เป็นระบบการจัดการความรู้  (Knowledge  Managemenet Systems)เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในระบบปกติก็ได้แก่ – ระบบจัดการเรียนรู้คลาโรไลน์ Claroline LMS เช่น ฉบับภาษาไทยที่ http://www.clarolinethai.info –  ระบบจัดการเรียนรู้อีฟร้อนต์ eFront LMS เช่น ฉบับภาษาไทยที่ http://efrontthai.info.wittycomputer.com –  ระบบจัดการเรียนรู้โดคีออส Dokeos LMS เช่น ฉบับภาษาไทยที่ http://chandraonline.chandra.ac.th/dokeos โดยได้นำเผยแพร่แบ่งปันต่อภายใต้สัญญาอนุญาตใช้แบบ Open GL ให้ได้ดาวน์โหลดไปใช้งานแล้วที่  http://www.sourceforge.net นับแต่ปี 2008 เป็นต้นมา 

Owner : Assistant Professor Prachid Tinnabutr ,Fine and Applied Arts Division,Chanderakasem Rajabhat University,Bangkok,Thailand.