ผศ.ประชิด ทิณบุตร เป็นวิทยากรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ บริการวิชาการและเผยแพร่แนวคิดและความรู้เศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่ชุมชน ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท

ผศ.ประชิด ทิณบุตร นำเสนอความรู้วิจัยสู่ชุมชน โดยการเป็นวิทยากรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ บริการวิชาการและเผยแพร่แนวคิดและความรู้เศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่ชุมชน ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท และเพื่อพัฒนาทดลองใช้เครื่องมือวิจัย การพัฒนาทดลองเครื่องใช้มือการวิจัย-สร้างสรรค์ ตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สินค้าโอทอป โดยการใช้ทุนทางวัฒนธรรมของจังหวัดชัยนาท เป็นแนวทาง แนวคิด เพื่อการออกแบบให้แก่สินค้าของชุมชน ประเภทอาหาร ของกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน จาก 4 อำเภอ ได้แก่อำเภอสรรคบุรี อำเภอวัดสิงห์ อำเภอเนินสรรพยาและอำเภอเมือง ในจังหวัดชัยนาท ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท ระหว่างวันที่ 18-25 กรกฎาคม 2560 โดยมีผู้ร่วมอบรมความรู้และบริการตำปรึกษางานออกแบบพัฒนา จำนวน 4 รุ่น รวมทั้งสิ้น 120 คน Ref URL: http://thai-cultural-capital.blogspot.com

 

 

 

 

 

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Owner : Assistant Professor Prachid Tinnabutr ,Fine and Applied Arts Division,Chanderakasem Rajabhat University,Bangkok,Thailand.