Archive for the ‘Packaging Design’ Category

ผลการวิจัยเรื่องการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าการเกษตรของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ปีงบประมาณแผ้นดิน 2556 (เพิ่มเติม)

ผลจากการวิจัยตามกระบวนการสร้างสรรค์และวิธีดำเนินการวิจั […]

แนะนำเว็ปการจัดการความรู้และบูรณาการงานวิจัย-ออกแบบสร้างสรรค์ ของ ผศ.ประชิด ทิณบุตร

เว็บไซต์เผยแพร่ความรู้และผลงานวิจัย-ออกแบบสร้างสรรค์ ผศ […]

วิทยากรการอบรมสัมมนาเกษตรกร จังหวัดกาญจนบุรี เรื่องการพัฒนามาตรฐานการผลิตและคุณภาพสินค้าเกษตรแปรรูปด้านอาหารจากพืช

ผศ.ประชิด ทิณบุตร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรการอบรมสัมมนาเกษ […]

การนำเสนอผลงานออกแบบพัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์โอทอป ต่อผู้ประกอบการในจังหวัดกาญจนบุรี กันยายน 2555

การนำเสนอผลงานออกแบบพัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์โอทอป ต่อผู […]

Prachid Tutorials :Vimeo Chanel

Prachid Tutorials : Design Direction บันทึกการสอนวิชากา […]

prachid design research profile 2009-2011

รวมผลงานวิจัย-ออกแบบสร้างสรรค์ ของ ผศ.ประชิด ทิณบุตร นั […]

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Owner : Assistant Professor Prachid Tinnabutr ,Fine and Applied Arts Division,Chanderakasem Rajabhat University,Bangkok,Thailand.