Archive for the ‘Uncategorized’ Category

ทดสอบผลพิมพ์การออกแบบฟ้อนต์อ่างทอง : Angthong Font

ทดสอบผลพิมพ์การออกแบบฟ้อนต์อ่างทอง : Angthong Font ด้วย […]

ผศ.ประชิด ทิณบุตร บรรยายนำเสนอผลงานวิจัย งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2016 คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิร์ล ราชประสงค์

บรรยายนำเสนอผลงานวิจัย วันแรก  การออกแบบพัฒนาตราสัญลักษ […]

เป็นวิทยากรบริการวิชาการด้านศิลปะและการออกแบบแก่ชุมชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ผู้ประกอบการโอทอป ของจังหวัดสระแก้ว OTOP KBO

Sakaeo Otop Manufacturer Efficiency Seminar 2016 : ภาพบ […]

สรุปผลงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ : ออกแบบตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท ปี 2558

Prachid chainat brand58 presentation 32 slides from pra […]

สรุปผลการวิจัยเรื่องการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท 2558

ชื่อเรื่องวิจัย เรื่องการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปล […]

แนะนำเว็ปการจัดการความรู้และบูรณาการงานวิจัย-ออกแบบสร้างสรรค์ ของ ผศ.ประชิด ทิณบุตร

เว็บไซต์เผยแพร่ความรู้และผลงานวิจัย-ออกแบบสร้างสรรค์ ผศ […]

วิทยากรการอบรมสัมมนาเกษตรกร จังหวัดกาญจนบุรี เรื่องการพัฒนามาตรฐานการผลิตและคุณภาพสินค้าเกษตรแปรรูปด้านอาหารจากพืช

ผศ.ประชิด ทิณบุตร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรการอบรมสัมมนาเกษ […]

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Owner : Assistant Professor Prachid Tinnabutr ,Fine and Applied Arts Division,Chanderakasem Rajabhat University,Bangkok,Thailand.